Lắp đặt thiết bị

Cùng với công tác xây dựng thì mảng lắp đặt thiết bị luôn đi kèm tạo nên công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Mảng này bao gồm các công tác lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa, và các hệ thống xây dựng khác.

Trong tương lai, lắp đặt thiết bị sẽ được Công ty đầu tư tiềm lực và con người thành một mũi nhọn của công ty.