Cống Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long

I. GIỚI THIỆU

Cống ngăn mặn Vũng Liêm đặt tại lòng sông Vũng Liêm thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Công trình này nằm trong tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước thích ứng BĐKH vùng nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thuộc Dự án Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Bắc Trung Nam là nhà thầu phụ thực hiện công tác phần xây dựng chính như sau:

+ Thi công kết cấu bê tông khoang cống trên sông;

+ Thực hiện hệ thống kè, sàn hai bên mang cống và thảm đá chống xói lòng sông;

+ Hạng mục đường và cầu giao thông kết nối hai bờ sông;

+ Xây dựng Nhà Quản lý và hệ thống cảnh quan kiến trúc.

+ Thời gian thi công 24 tháng.

III. HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH